103

From the Blog


103

7-1-2010 Union County Pennsylvania-Linhof Technika V 4x5 camera-210mm Schneider Apo Symmar-K2 filter-Efke R50 4x5 film-PMK Pyro developer.